Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden intriMotiv

 

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
INTRIMOTIV, gevestigd te Oosterhout, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten ;
Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de diensten verstrekt;
Diensten: alle door INTRIMOTIV aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering en training, alles in de ruimste zin van het woord, evenals alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
Coachee: degene die deelneemt aan een begeleiding, advies- of coachingtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij INTRIMOTIV diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen INTRIMOTIV maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door INTRIMOTIV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

1. De door INTRIMOTIV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. INTRIMOTIV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij INTRIMOTIV beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Met de INTRIMOTIV gesloten overeenkomsten leiden voor INTRIMOTIV tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij INTRIMOTIV gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van INTRIMOTIV verlangd kan worden.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft INTRIMOTIV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan INTRIMOTIV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan INTRIMOTIV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan INTRIMOTIV zijn verstrekt, heeft INTRIMOTIV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. INTRIMOTIV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat INTRIMOTIV is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 5. Contractduur en opzegging

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan éénmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. INTRIMOTIV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal INTRIMOTIV de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal INTRIMOTIV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door INTRIMOTIV niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Voor zover Auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door INTRIMOTIV ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft INTRIMOTIV houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. INTRIMOTIV behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling

1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden voorafgaande aan de uit te voeren werkzaamheden, op een door INTRIMOTIV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is INTRIMOTIV gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze ten opzichte van de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
2. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van INTRIMOTIV en de verplichtingen van de opdrachtgever ten opzichte van INTRIMOTIV onmiddellijk opeisbaar zijn;
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
6. Als van INTRIMOTIV meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan INTRIMOTIV voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 10. Incassokosten

1. Ingeval INTRIMOTIV om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, evenals de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. INTRIMOTIV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van INTRIMOTIV.
2. De aansprakelijkheid van INTRIMOTIV is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door INTRIMOTIV of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor INTRIMOTIV aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door INTRIMOTIV afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat INTRIMOTIV in verband met die verzekering draagt.
5. Elke aansprakelijkheid van INTRIMOTIV voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

1. INTRIMOTIV heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleiding- of coaching traject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan INTRIMOTIV betaalde bedrag;
2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleiding- of coaching traject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleiding- of coaching traject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleiding- of coachingtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleiding- of coachingtraject te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleiding- of coachingtraject is INTRIMOTIV gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleiding- of coachingtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van INTRIMOTIV, anders rechtvaardigen.
6. Een individueel begeleiding- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is INTRIMOTIV gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met INTRIMOTIV wordt aan INTRIMOTIV toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal INTRIMOTIV uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten in overeenstemming met de privacy wetgeving.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen INTRIMOTIV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen INTRIMOTIV gevestigd is.